http://devschronisko.gwda.pl/

RODO

Miluszków Schronisko Piła - Piła, ul. Na Leszkowie 8

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH ZE SCHRONISKIEM UMOWY WOLONTARIATU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że :
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem niniejszej Umowy jest Pilskie Schronisko dla Zwierząt sp. z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 8.
2) Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania.
3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Pilskie Schronisko dla Zwierząt sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Schroniskiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Pilskie Schronisko dla Zwierząt sp. z o.o., w tym profilowaniu.
5) Przysługują mi prawa:
a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Administrator Danych, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 3 oraz przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres do 10 lat od momentu jej zakończenia.
7) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Schroniskiem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, firmy ubezpieczeniowe.
8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Pilskie Schronisko dla Zwierząt sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: telefonicznie: +48 500 805 499, lub drogą elektroniczną: biuro@schronisko.pila.pl